Jazz i Halmstad

 

         Protokoll från årsmöte 2016.

Tid               Tisdagen den 1 mars 2016 kl. 18.00

Plats           Bibliotekscaféet.

 1. Mötets öppnande.

Ordförande Per-Mikael Henriksson (PMH) hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 1. Godkännande av dagordning.

Beslut: Årsmötet godkände dagordningen.

 1. Val av mötesordförande.

Till ordförande för årsmötet valdes Sten-Åke Rosenberg.

 1. Val av mötessekreterare.

Till sekreterare valdes Maria Larsson.

 1. Val av två justerare tillika rösträknare.

Till justeringsmän valdes Jan Karlsson och Kurt Lönn.

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Kallelse till mötet hade skriftligen översänts till medlemmarna i samband med utskick av vårens programblad i mitten av januari.

Beslut: Årsmötet godkände kallelsen.

 1. Verksamhetsberättelse för 2015.

Per-Mikael Henriksson föredrog verksamhetsberättelsen.

Beslut: Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

 1. Fastställande av resultat- och balansräkning per 2015-12-31.

Gudrun Stålnacke föredrog uppgifter om resultat- och balansräkning.

Ingrid Sandberg påpekade att beloppen under Kostnader kunde specificerats mer.

Beslut: Årsmötet godkände resultat- och balansräkning för 2015.

 1. Revisorernas berättelse avseende år 2015.

Digby Thuresson föredrog revisionsberättelsen.

Beslut: Årsmötet godkände revisionsberättelsen avseende år 2015.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 1. Val av ordförande och ledamöter till styrelsen.

Beslut: Årsmötet valde ordförande och ledamöter enligt nedan:

Per-Mikael Henriksson omvaldes enhälligt till ordförande.

Till nya ledamöter i styrelsen valdes:

Gudrun Stålnacke för två år.

Lars Movinger för två år.

Evelina Tilving för två år.

Maria Larsson omvaldes för två år.

Bengt Evjen och Gert Mårtensson kvarstår ytterligare ett år.

Håkan Lans har avböjt omval.

 1. Val av revisorer.

Till revisorer föreslogs omval av Jan-Olof Dannesund och Digby Thuresson.

Beslut: Årsmötet valde Jan-Olof Dannesund och Digby Thuresson till revisorer.

 1. Val av valberedning.

PMH föreslog att valberedning hanteras av styrelsen.

Beslut: Årsmötet bestämde att styrelsen ombesörjer inval.

 1. Fastställande av medlemsavgifter för 2017.

Oförändrade medlemsavgifter för 2017 föreslogs.

Beslut: Årsmötet bestämde att medlemsavgiften för 2017 är oförändrad.                                                                                                                                                                                                             

 1. Väckta förslag.

Inga väckta förslag förelåg.

 1. Övriga frågor.

Ingrid Sandberg (IS) undrade över uppgift om budget i dagordning för år 2016, vilken inte redovisats.

PMH svarade att den borde redovisats på det sätt vi försökt göra tidigare år genom att beröra de poster vi relativt väl har kännedom om. PMH redogjorde muntligt för det ekonomiska stöd som kan uppskattas från Svensk Jazz, flerårsavtalet som beslutats av Kulturnämnden i Halmstad och det stöd vi kan förvänta oss av  Kultur i Halland samt ABF. Vi känner till konsertkostnader och kostnader för hotell, lokalhyra, mat, STIM med mera och försöker hålla oss àjour med faktiska kostnader så långt det är möjligt.

IS var kritisk till att styrelsemötes-protokoll ej fanns tillgängliga för allmänheten på nätet.

Gudrun Stålnacke informerade om att detta ej är konvention.

Årsmötets ordförande begärde omröstning i frågan om offentlig publicering av styrelsemötes-protokoll på nätet.

Av årsmötets 23 närvarande medlemmar var 2 för offentlig publicering.

Årsmötet beslutade att föreningens styrelsemötes-protokoll ej ska publiceras offentligt på nätet.

Däremot var styrelsen positiv till att lägga årsmöteshandlingarna offentligt, vilket kommer att ske på den nya hemsidan.

Birgitta Pernebo framförde en önskan om att fler konserter förläggs till Festsalen.

Bengt Evjen berättade att många musiker uppskattar Nissanscenen på Biblioteket.

PMH kunde konstatera att vi har lyxproblem med dessa två fina konsertlokaler.

Föreningens ordförande tackade den avgående styrelseledamoten, valberedningen och mötesordföranden med blommor samt med jazzvinyltavlor.

Lars Movinger visade och demonstrerade vår nya hemsida.

 1. Mötets avslutande.

Ordförande Sten-Åke Rosenberg tackade för förtroendet att leda årsmötet och förklarade detta avslutat.

Vid protokollet