Jazz i Halmstad

Protokoll från årsmöte 2020.

Tid Tisdagen den 25 februari 2020 kl. 18.00

Plats Bibliotekscaféet.

1. Mötets öppnande.

Ordförande Per-Mikael Henriksson (PMH) hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning.

Beslut: Årsmötet godkände dagordningen.

3. Val av mötesordförande.

Till ordförande för årsmötet valdes Christer Francke.

4. Val av mötessekreterare.

Till sekreterare valdes Maria Larsson.

5. Val av två justerare tillika rösträknare.

Till justeringsmän valdes Sten-Åke Rosenberg och Rolf Brückmann.

6. Fråga om mötets behöriga utlysande.

Kallelse till mötet hade skriftligen översänts till medlemmarna i samband med utskick av vårens programblad i mitten av januari.

Beslut: Årsmötet godkände kallelsen.

7. Verksamhetsberättelse för 2019.

Per-Mikael Henriksson föredrog verksamhetsberättelsen.

Beslut: Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning per 2019-12-31.

Gudrun Stålnacke föredrog uppgifter om resultat- och balansräkning.

Beslut: Årsmötet godkände resultat- och balansräkning för år 2019.

9. Revisorernas berättelse avseende år 2019.

Kerstin Persson föredrog revisionsberättelsen.

Beslut: Årsmötet godkände revisionsberättelsen avseende år 2019.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

11. Val av ordförande och ledamöter till styrelsen.

Beslut: Årsmötet valde ordförande och ledamöter enligt nedan:

Per-Mikael Henriksson omvaldes enhälligt till ordförande.

Till ledamöter i styrelsen valdes:

Lars Movinger omval för två år.

Maria Larsson omval för två år.

Gert Mårtensson kvarstår ett år.

Viktor Samskog kvarstår ett år.

Matilda Andersson kvarstår ett år.

Gunvor Grönroos har avböjt omval.

Bengt Evjen lämnar styrelsen på egen begäran.

12. Val av revisorer.

Till revisorer föreslogs omval av Kerstin Persson och nyval av Ingegärd Johansson.

Digby Thuresson har avböjt omval.

Beslut: Årsmötet valde Kerstin Persson och Ingegärd Johansson till revisorer.

13. Fastställande av medlemsavgifter för år 2021.

Oförändrade medlemsavgifter för år 2021 föreslogs.

Beslut: Årsmötet bestämde att medlemsavgiften för år 2021 är oförändrad.

14. Väckta förslag.

Inga.

15. Övriga frågor.

Rolf Brückmann ställde frågan om årets budget är i balans.

Per-Mikael Henriksson svarade att endast preliminära prognoser kan göras för innevarande år.

Föreningens ordförande tackade mötesordföranden och avgående ledamöter.

16. Mötets avslutande.

Ordförande Christer Francke tackade för förtroendet att leda årsmötet 2020 och förklarade detta avslutat.

       

Vid protokollet                                                                         Mötets ordförande